Syndicus Etterbeek is een informatieve website met advies en info voor eenieder die van Syndicus wil veranderen.  Syndicus Etterbeek stelt een jonge en dynamisch team ten dienste van de mede-eigenaars. Zij zijn heel erg begaan met het scrupuleus en efficiënt beheer met het oog op kostenbeheersing. Dankzij Syndicus Etterbeek, zal u kunnen gebruik maken van de laatste technische snufjes die u in staat stelt uw belangrijke documenten met betrekking tot uw eigendom op elk ogenblik te kunnen raadplegen.

Syndicus Etterbeek de goedkoopste gebouwenbeheerder van België

Syndicus Etterbeek is gespecialiseerd in het beheer van kleine condominiums (max. 8 kavels) vanaf 45 euro per maand / gebouw.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het beheer van traditionele syndicaten, heeft het Syndicus Anderlecht team een uniek concept ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van kleine gebouwen (minder dan 8 kavels).

De diensten en kosten van traditionele beheerders zijn immers niet aangepast aan de realiteit van kleine gebouwen. En de vrijwillige bewindvoerder is zich niet altijd ten volle bewust van de juridische verantwoordelijkheid, de tijd, en de administratieve en boekhoudkundige zwaarte die dit voor hem inhoudt.

Het aanbod van Syndicus Anderlecht beantwoordt aan een reële vraag op de markt. Meer dan 90% van de gebouwen in België telt immers niet meer dan 8 appartementen.

EASY SYNDIC BRUSSEL ZUID
(Syndicus  raadplegen)
Louisalaan, 251 1050 Brussel

EASY SYNDIC WALLONIË
Avenue Lavoisier, 16A
1300 Wavre

CONTACTEER ONS
info@easysyndic.be
+ 32 2 219 04 51
IPI 510.667

appartement kopen marbella


Meer over de Syndicus

Het syndic, een individu of een firma? De opdrachten van Syndicus Etterbeek zijn toevertrouwd aan één enkele persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon indien het syndic een vennootschap is), zij kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon.
De tijd dat één persoon als trustee kon werken, lijkt vaak voorbij te zijn. Een kantoor van een beheerder, dat tientallen of zelfs honderden gebouwen beheert, is een onderneming met eigen gespecialiseerd personeel: boekhouder(s), beheerder van technische werken, beheerders en assistenten die belast zijn met het toezicht op de gebouwen, enz.

Op de “markt” kan men dus kiezen tussen ondernemingen van verschillende grootte: met enkele personen of met meerdere werknemers. Het is aan de mede-eigenaars om de structuur te kiezen die zij het meest geschikt achten voor de behoeften van hun gebouw en die de beste kwaliteit van dienstverlening zal bieden.

Er zij aan herinnerd dat de taken van de trustee slechts worden uitgeoefend gedurende de looptijd van het contract. Een trustee-contract kan al dan niet worden verlengd. Op voorwaarde dat het reglement van orde wordt nageleefd, hebben de mede-eigenaars, in vergadering bijeen, het recht om de syndicus te vervangen. Maar de benoeming van een nieuwe bewindvoerder is een absolute noodzaak.

De syndicus van mede-eigendom is de agent van het syndicaat van mede-eigenaars, d.w.z. alle eigenaars van het gebouw. Hij wordt gekozen uit de mede-eigenaars en kan een beroeps of een niet-professionele zijn. Er zijn inderdaad 2 soorten syndicaten van mede-eigendom, die dezelfde opdrachten hebben, namelijk de niet-professionele en de professionele syndicaten.

De Syndicus Etterbeek vindt zijn legitimiteit immers in een stemming, die van de algemene vergadering van de mede-eigenaars. Deze stem wordt opgenomen in een beheerscontract waarin de voorwaarden voor de uitoefening en de duur van het mandaat worden vastgesteld.

De Syndicus Etterbeek is dus degene die optreedt namens alle mede-eigenaars, het syndicaat van mede-eigenaars. Hij heeft zeker een professionele handelingsvrijheid, maar hij kan niet handelen tegen de wil van degenen die hem hebben aangesteld. Eén term definieert de rol van de syndicus en zijn betrekkingen met de mede-eigenaars: hij is de agent die optreedt in naam van het syndicaat.

Er is een belangrijk verschil: de “vrijwillige” syndicus wordt door de mede-eigenaars uit hun midden gekozen; de beroepsbeoefenaar daarentegen staat per definitie buiten de mede-eigendom die hij beheert, onder andere.

Wat is de rol van de syndicus in de mede-eigendom?

Om de professional voor te stellen die optreedt als agent voor het syndicaat van mede-eigenaars:

de syndicus – precies syndicus van mede-eigendom – is een beroepsbeoefenaar (waarvan de uitoefeningsvoorwaarden nauwkeurig zijn omschreven op reglementair niveau) die een contract heeft gesloten met een mede-eigendom, meer bepaald een syndicaat van mede-eigenaars.

De werking van de syndicus van onroerend goed

De Syndicus Etterbeek van de mede-eigendom wordt benoemd door de algemene vergadering van mede-eigenaars, voor een hernieuwbare termijn van maximaal 3 jaar.
Indien hij (of zijn entourage) heeft bijgedragen aan de bouw van het gebouw, als promotor of architect, moet zijn mandaat voor maximaal 1 jaar gelden. Deze duur kan worden verlengd door een stemming in de Algemene Vergadering, bij volstrekte meerderheid.

Ter informatie: het is mogelijk het huidige mandaat van de Syndicus Etterbeek van mede-eigendom onder bepaalde voorwaarden te beëindigen. Dit mandaat heeft de vorm van een standaardovereenkomst waarin, zoals bekend, de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht van de Syndicus, de voorwaarden voor zijn bezoldiging en de duur van zijn mandaat zijn vastgelegd.
Eenmaal gekozen, treedt de syndicus op namens de mede-eigendom. Zoals gezegd treedt hij op als gemachtigde, d.w.z. hij vertegenwoordigt haar in alle handelingen van haar burgerlijk leven en in rechte.

Hoe wordt het syndicaat benoemd?

Syndicus AnderlechtHij wordt benoemd door een stemming van de algemene vergadering, die ook de duur van het contract goedkeurt. Zij moet derhalve periodiek worden vernieuwd. De mede-eigendom heeft de bevoegdheid de gevolmachtigde te vervangen, maar volgens strikt omschreven regels. De benoeming van de Syndicus Etterbeek wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. In sommige gevallen is er slechts één kandidaat als de huidige syndicus zich kandidaat stelt voor vernieuwing; maar er kunnen ook meerdere kandidaten zijn tussen wie de mede-eigenaars zullen kiezen (nadat de vakbondsraad de resultaten van het vergelijkend onderzoek heeft meegedeeld). In alle gevallen zijn de procedureregels strikt en is het absoluut noodzakelijk dat een absolute meerderheid wordt bereikt (zoals bepaald in artikel 25 van de wet van 1965). De wet heeft dus een duidelijke meerderheid vastgesteld voor de benoeming van de zaakvoerder (de zaakvoerder kan niet worden gekozen door een minderheid van mede-eigenaars).

De duur van het mandaat mag niet meer dan drie jaar bedragen, maar vaak vindt de verlenging jaarlijks plaats. Een syndicus wordt dus aangesteld voor een tijdelijke missie. Een syndicus die niet wordt vernieuwd, verliest automatisch zijn functies.

Voor de Syndicus Etterbeek  om zijn rol uit te voeren: een eerste stemming, een contract, een mandaat
Uit hoofde van zijn contract is de Syndicus Etterbeek de agent van het syndicaat van mede-eigenaars. Het mandaat dat aan het beroepssyndicaat wordt verleend, neemt de vorm aan van een contract waarvan de inhoud en de duur worden geregeld. In de overeenkomst van de gevolmachtigde worden vermeld: de duur van zijn mandaat (maximaal drie jaar, verlengbaar), de datum waarop het ingaat en verstrijkt, de voorwaarden voor de vergoeding van zijn diensten van dagelijks bestuur, de voorwaarden voor de uitoefening van zijn opdracht.

De reikwijdte van de opdracht van het syndicaat
Als vertegenwoordiger van de mede-eigendom, waarvan hij de uitvoerende agent is, is de Syndicus Etterbeek verantwoordelijk voor de goede werking van het gebouw en het financiële beheer ervan.
Zijn rol is dan ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de activiteiten in verband met de levensduur van het gebouw zo goed mogelijk worden uitgevoerd, en dat onderhoud en werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten worden uitgevoerd. De lijst van diensten die de beheerder moet verlenen om het beheer en de administratie van het gebouw te verzekeren, wordt vastgesteld in de overeenkomst die bij de benoeming wordt ondertekend, in toepassing van de wettelijke bepalingen. Hij is belast met alle financiële verrichtingen van het gebouw, of het nu gaat om de betaling van de lasten door de mede-eigenaars of de betaling van alle uitgaven. Hij beheert de boekhouding, stelt de voorlopige begroting op en stelt de rekeningen van de mede-eigendom op. Hij beheert de mede-eigendom en voert de administratieve procedures uit. Hij ziet toe op het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en op de instandhouding ervan, en volgt dus de werkzaamheden waartoe de algemene vergadering heeft besloten. De Syndicus Etterbeek is als het ware een “one-man band” die zich moet bezighouden met vele (kleine) materiële problemen, maar ook met dringende en ernstige situaties. Om het gebouw goed te beheren, moet hij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en blijk geven van analytische en prognosevaardigheden.

De Syndicus Etterbeek handelt in wisselwerking met de mede-eigendom; hij wordt benoemd door de algemene vergadering, brengt elk jaar verslag uit aan de algemene vergadering en “voert” de door de mede-eigenaars genomen besluiten uit (hij kan niet tegen de wil van de algemene vergadering handelen). Hij moet een nauwe band hebben met de vakbondsraad.